Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Status: Initiatief opgestart
Contactpersoon: DopValburg@gmail.com

Update september 2023: We zijn van start!

We zijn we vol enthousiasme met een groep van 14 mensen aan de slag gegaan om na te denken over hoe we zoveel mogelijk mensen in Valburg kunnen betrekken bij ons project: het vernieuwen van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Ons doel is om een breed gedragen plan te creëren waarin de wensen en ideeën van onze gemeenschap centraal staan. We willen ervoor zorgen dat iedereen de kans heeft om zijn of haar stem te laten horen. Meer informatie volgt snel!

Safe the date! 15 November 2023


Update 4 juli 2023: it giet Oan

Op 4 juli hebben we een informatieavond gehad in 't Knooppunt, waar iedereen die al aangegeven had betrokken te willen zijn, voor uitgenodigd was. Tijdens deze avond zijn de plannen voor het nieuwe DOP uitgebreid toegelicht. Als je de presentatie wilt bekijken, klik dan hier.

Maar waar staan we nu? We hebben de behoefte aan een nieuw DOP gepeild onder de inwoners van Valburg. Eigenlijk is iedereen die we spreken het erover eens dat een nieuw DOP de moeite waard is. Daarnaast heeft de Gemeente duidelijk aangegeven dat ze graag een breed gedragen dorpsplan willen hebben, waar beleid op afgestemd kan worden.

We zijn erg blij met de groep enthousiaste mensen die nu al hebben aangegeven actief te willen meewerken in de eerste fase van het proces. Maar aanmelden kan natuurlijk nog steeds!

In september komen we weer samen om te bespreken hoe we zoveel mogelijk mensen in het dorp kunnen bereiken. Ons doel is om in de eerste fase zoveel mogelijk ideeën te verzamelen. In de tweede fase zullen we deze ideeën prioriteren. Waarom? In het vorige DOP (2008) zijn de +/- 25 meest breed gedragen ideeën opgepakt, van de maar liefst 377 aangedragen ideeën! Het is dus belangrijk om samen te bepalen welke ideeën prioriteit krijgen.

We streven ernaar om het verzamelen en prioriteren van de ideeën in oktober te laten plaatsvinden. Daarna zullen we de ideeën indelen in 5 à 6 thema's. Op deze manier kunnen de dorpsgenoten actief aan de slag gaan om per thema ideeën uit te werken.

Samen kunnen we bouwen aan een toekomst waarin Valburg bloeit en groeit. Hou de socials, website, Dorpkrant en de brievenbus dus in de gaten, in september komen delen we graag hoe we de volgende fase precies gaan invullen.

Voorjaar 2023: De toekomstvisie van Valburg en Homoet / nieuw Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Oproep! Wil je meedenken laat het ons weten!

We schrijven februari 2008. Een trots dorp presenteert aan haar bewoners en aan de gemeente het DOP voor de komende 12 jaar. Achttien mensen hebben zich hard gemaakt om dit voor elkaar te krijgen met feedback van meer dan 100 mensen uit Valburg en Homoet. Respect voor het vele werk wat is verricht destijds. Is dit nuttig geweest? Jazeker! Want de top drie uit de wensen die hier uit naar voren kwamen (Multifunctioneel centrum, de omgeving van de kerk en de Brede school) zijn inmiddels gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog vele onderwerpen uit de top 20 ondertussen gerealiseerd. Het opleveren van het dorpsplein zou een mooie afsluiting zijn van het oude DOP Valburg 2008 - 2020

We schrijven februari 2023. Valburg Groen heeft een overleg met de gemeente. Een nuttig overleg waarin de gemeente vraagt naar de lange termijnvisie op het gebied van groen voor Valburg. Tijdens dit gesprek en een later gesprek met Valburg Centraal komt naar voren dat een lange termijnvisie niet alleen goed is op het gebied van groen, maar dat er ook op andere gebieden middels een DOP een lange termijnvisie nodig heeft. Neem de onderwerpen als bv. verkeer & veiligheid, woningbouw, recreatie, cultuur, onderwijs. Immers, het DOP liep van 2008-2020 dus actualisering is wel nodig (alhoewel sommige zaken nog best actueel zijn). Wil heeft aangegeven hier medewerking aan te willen verlenen.

Bauke Huisman houdt vanuit de oude DOP werkgroep de ontwikkelingen in de gaten m.b.t. de vernieuwing met het dorpsplein, dit loopt nog altijd en er lijkt nu vordering in te komen. Er worden 3 ideeën uitgewerkt en deze worden binnenkort met de werkgroep besproken. Ook Wil is hierbij betrokken.

Omdat tijdens dit traject diverse contactmomenten met de gemeente zijn geweest is er weer wat leven in de brouwerij gekomen. Bauke en Esther Fintelman hebben hier contact over gehad en samen een gesprek gehad met de dorpscontactpersoon. Hier zijn vragen naar voren gekomen die uitgezocht worden. Ook hier is het actualiseren van het DOP aan de orde gekomen en heeft Bauke ingestemd in ieder geval de opstart naar een nieuw DOP te gaan ondersteunen.

Hoe vliegen we dit aan? Zijn er genoeg mensen in Valburg en Homoet die willen helpen en mee denken? We starten met in februari met het oude DOP team bij elkaar te roepen. Ook zijn er Valburg Groeners uitgenodigd. De opkomst valt tegen; email adressen zijn gedateerd.

Lang verhaal kort; we zitten op 28 februari aan tafel met tien mensen. Helaas zijn Esther Fintelman (Valburg Centraal) en Bauke Huisman (deelnemer van het oude team) ziek. John van Elk (Valburg Centraal) neemt het stokje over en leidt deze avond. Hendrik van Tongeren is wel aanwezig (voorzitter van het DOP team van destijds) die ons kort bijpraat over hoe het destijds is verlopen.

Aan het eind van de avond wordt geïnventariseerd wie er al dan niet mee willen helpen en dat levert wat op. Uiteraard nog niet genoeg. Het ideaalbeeld wat er geschetst wordt deze avond is dat het team gaat bestaan uit deels het oude team en de oude lichting van ons dorp maar ook deels uit nieuwe Valburgers om zo een goed evenwicht te krijgen. Zeker mensen van Molenzicht zijn daar welkom bij.

We schrijven maart 2023. Bauke en Wil hebben een gesprek met Stefan Tempelman (planoloog gemeente) en Marco van Veen (dorpscontactpersoon gemeente). Doel van deze avond was om een beeld te vormen wat speelt bij de gemeente en om financiële steun te vragen om met het proces aan de gang te gaan. Antwoord op de laatste vraag moet nagevraagd worden. Wel horen wij van Stefan dat de gemeente bezig is met actualisering van de omgevingsvisie. Dorpsraden en platforms worden half april uitgenodigd hiervoor. Deze beide plannen kunnen synchroon lopen. Tot zover de eerste voorzichtige stappen richting actualisering van het DOP.

Natuurlijk hebben alle Valburgers een mening over waar we heen moeten met ons dorp. Willen we groter worden? Wat gaat er komen i.p.v. 't Kriekske? Komt er ooit een rondweg? Kunnen er niet wat meer ommetjes komen? Kan het niet wat meer doen aan groen en recreatie? Op termijn gaan we natuurlijk bij elkaar komen en kunt u alle wensen neerleggen.

U zult begrijpen dat dit een flinke klus wordt, net als in 2007. Een goed betrokken team vormt de basis. U snapt waar ik heen wil en ik richt mij daartoe tot het oude team, maar ook tot mensen met een frisse kijk op het dorp: wilt u tijd vrij maken om met ons aan de slag te gaan om het DOP te actualiseren? Spreek een van de genoemde personen aan of neem contact met ons op via DopValburg@gmail.com of laat je gegevens achter via dit formulier.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram